Xin chào: Khách
Thông báo về việc Điều chỉnh học phần Học kì II năm học 2018 - 2019
Ngày đăng : 12/19/2018 2:38:00 PM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phú Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2018

                                                                THÔNG BÁO
                             Về việc Đăng ký điều chỉnh học phần học kì II năm 2018 - 2019

1. Thời gian:
- Nhận xử lý đơn điều chỉnh học phần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 26/01/2018.
- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.
+ Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h00;
+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.
2. Địa điểm:
- Phòng Quản lý Đào tạo tại Khu A: Các lớp của Khoa Kiến trúc, Khoa Kinh tế;
- Phòng Quản lý Đào tạo tại Khu B: Các lớp của Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật hạ tầng, Khoa Cầu đường.
3. Nội dung công việc:
- Đăng ký, điều chỉnh học phần, học cải thiện theo lớp chính khóa;
- Đăng ký rút học phần trong kỳ;
- Xin miễn, chuyển điểm các học phần trong kỳ.