Xin chào: Khách
Thông báo về việc tập trung học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019
Ngày đăng : 5/31/2019 10:26:00 AM
                                                       THÔNG BÁO 
V/v tập trung học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019

Các nội dung:
1. Thông báo số 76/TB-ĐHXDMT ngày 30/5/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Miền Trung V/v tập trung học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019. Xem chi tiết tại đây.
2. Đơn đăng ký học các học phần GDQP 1, 2, 3. Tải mẫu đơn tại đây.
3. Đơn xin miễn học, tạm hoãn học các học phần GDQP 1, 2, 3. Tải mẫu đơn tại đây.