Xin chào: Khách
CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP (UPDATE 06/07/2020)
Ngày đăng : 9/11/2019 3:56:00 PM
1. Đơn xin xét tốt nghiệp dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra:                      --> Xem mẫu     Download
2. Đơn xin đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa sau: --> Xem mẫu     Download
3. Đơn xin xác nhận hạnh kiểm đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: --> Xem mẫu     Download
4. Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp: --> Xem mẫu     Download
5. Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập toàn khóa:  --> Xem mẫu     Download