Xin chào: Khách
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) CHO SINH VIÊN NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
Ngày đăng : 10/4/2019 3:08:00 PM
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:     /TB-ĐHXDMT                                  Phú Yên, ngày 02 tháng 10 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc cấp và sử dụng thư điện tử (email) cho sinh viên năm 2019 của
Trường ĐHXD Miền Trung
 
            Căn cứ theo nhu cầu thông tin phục vụ công tác, học tập cũng như tạo lập địa chỉ email cho tân sinh viên năm học 2019-2020.
            Nhà trường đã thiết lập địa chỉ thư điện tử (email) với tên miền @muce.edu.vn. Đây là địa chỉ chính thức để trao đổi thông tin cho các cá nhân và đơn vị trong toàn trường. Nhằm bảo đảm tính xác thực và bảo mật của hệ thống, email của sinh viên gửi đến Nhà trường, các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức trong liên hệ công việc, học tập phải gắn với tên miền @muce.edu.vn.
            Email sinh viên được thiết lập như sau: hovaten.malop@muce.edu.vn và password đăng ký lần đầu: Tên+ngày sinh (8 chữ số). Ví dụ: Sinh viên có tên: Võ Công Thành, ngày sinh: 02/11/1998, học lớp: D19X1, Email được thiết lập như sau: vocongthanh.d19x1@muce.edu.vn; Password: Thanh02111998
            Các Khoa thông báo cho lớp trưởng các lớp thuộc khoa quản lý; GV cố vấn, lớp trưởng các lớp triển khai cho sinh viên biết và thực hiện.
    Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử được đăng tải tại địa chỉ: http://old.muce.edu.vn/include/details.asp?id=3344 hoặc liên hệ với Bộ phận Quản trị mạng (Điện thoại: 0527.3821905, 0905119399; Email: vodaihong@muce.edu.vn) để được hướng dẫn.
            Đề nghị Trưởng các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức và sinh viên trong toàn trường thực hiện đúng nội dung Thông báo này.
 
Nơi nhận:
- Hội đồng Trường (để b/c);
- Ban Giám hiệu(để b/c);
- Giảng viên, sinh viên;
- Lưu VT,TCHC.
 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                             (Đã ký)
 
TS. Trịnh Hồng Việt 
 

Hướng dẫn sử dụng email@muce.edu.vn

Lưu ý: Nếu sinh viên nào quên mật khẩu hoặc chưa được cấp mật khẩu thì lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký và gửi danh sách về email vodaihong@muce.edu.vn .

Trường hợp quên mật khẩu:

Tải file đăng ký khôi phục maật khẩu tại đây

Tiêu đề email khi gửi “Danh sách sinh viên quên mật khẩu lớp ....”

Trường hợp chưa được cấp email:

Tải file đăng ký tạo mới tài khoản tại đây