Xin chào: Khách
Quyết định và danh sách Sinh viên được làm ĐATN Tháng 2/2020
Ngày đăng : 1/21/2020 10:44:00 AM
1. Quyết định số 30/QĐ-ĐHXDMT V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện làm ĐA.TN trình độ Đại học hệ chính quy lớp D16CTN2;
- Danh sách 28 SV lớp D16CTN2 được nhận ĐATN;
- Nội dung QĐ: Tải xuống

2. Quyết định số 43/QĐ-ĐHXDMT V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện làm ĐA.TN trình độ Đại học hệ chính quy khóa D15X đợt 2, D15CD, D15k và các khóa trước;
- Danh sách 196 SV lớp D15X, D17CD2, D15KX.. được nhận ĐATN;
- Nội dung QĐ: Tải xuống

3. Kế hoạch làm ĐATN điều chỉnh và bổ sung (D15X, D15CD, D15KX) (Tải xuống)