Xin chào: Khách
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP _______________________________
Ngày đăng : 9/6/2021 1:31:00 PM

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHÓA D22 TỔ CHỨC HK 1 NĂM 2022 - 2023 -->  Tải xuống

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2022 - 2023 --> Tải xuống

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC CHÍNH KHÓA HK 1 NĂM 2022 - 2023 -->  Tải xuống


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ĐĂNG KÝ HCT ONLINE  HK1, 2022-2023 CÁC HỌC PHẦN THEO KHÓA D22 (CƠ SỞ 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/UwcsPGnGcnXphAvR9 

Hạn đăng ký: 03/10 đến 16/10/2022
Cơ sở thực hiện: Thông báo 213 V/v Triển khai công tác học vụ HK1 2022 - 2023 (học cải thiện theo D22)

Đối tượng đăng ký: sinh viên từ khóa D21 trở về trước

 ☞ ĐĂNG KÝ HCT/ HỌC VƯỢT/ RÚT HỌC PHẦN ONLINE  HK1, 2022-2023 (Cơ sở 1)(Đã khóa Form)

Link đăng ký: https://forms.gle/ebRY2KRKU56cdMrk7

Hạn đăng ký: 05/09/2022
Cơ sở thực hiện: Thông báo 143 V/v Triển khai công tác học vụ HK1 2022 - 2023

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC/ CHUYỂN ĐIỂM ONLINE HK1, 2022-2023 (CƠ SỞ 1)(Đã Khóa Form)

Link đăng ký: https://forms.gle/oSkBvERZNMrD3Ybo9

Hạn đăng ký: 05/09/2022

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC, CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN ANH VĂN, TIN ĐC DÀNH CHO KHÓA D18, D19 (Đã khóa form)

Link đăng ký: https://forms.gle/VLJJc1qgiiL7uvfb7

Hạn đăng ký: 05/9/2021