Xin chào: Khách
Thông báo Cấp địa chỉ Email cho học sinh, sinh viên
Ngày đăng : 1/22/2014 2:49:00 PM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
 

Số:          /TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú yên, ngày 14 tháng 01 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Cấp địa chỉ Email cho học sinh, sinh viên
 
Để thuận tiện trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa nhà trường với học sinh, sinh viên đồng thời cấp lại mật khẩu cho tài khoản xem kết quả học tập, thời khóa biểu và nhiều thông tin khác, bộ phận quản lý mạng phòng Quản lý Đào tạo đã xây dựng hoàn chỉnh địa chỉ Email mới cho tất cả học sinh, sinh viên trong toàn trường. Cách tạo địa chỉ Email mới như sau: Họ và tên.lớp@cuc.edu.vn
Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn An, sinh ngày 01/03/1994, học lớp D12X3 thì địa chỉ Email được thiết lập như sau: nguyenvanan.d12x3@cuc.edu.vn. Mật khẩu (password): là ngày tháng năm sinh của sinh viên (trong ví dụ này thì Mật khẩu (password) của sinh viên Nguyễn Văn An là: 01031994)
Để đăng nhập vào hộp thư thực hiện các bước như sau:
Đăng nhập từ http://www.google.com.vn

B1: Chọn vào Gmail

B2: Nhập địa chỉ email:
 

B3: Đổi mật khẩu: (chỉ dành cho lần đầu tiên kích hoạt tài khoản hộp thư).HS-SV lưu ý khi thay đổi mật khẩu: không gõ ký tự có tiếng Việt, mật khẩu phải bao gồm chữ số và ký tự, ít nhất 8 ký tự.

  Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể các HS-SV được biết và sử dụng hộp thư điện tử.

 
 
Nơi nhận:                                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG
- Niêm yết bảng tin;                                                                          TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
- Thông báo website;                                                                             
- Lưu QL Đào tạo.                                                                             ThS. Phan Văn Huệ
 
CÁC TIN BÀI KHÁC