Xin chào: Khách
Thông báo về việc triển khai thư điện tử (email@muce.edu.vn)
Ngày đăng : 9/9/2018 9:26:00 AM

                BỘ XÂY DỰNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:    /ĐHXDMT-QLĐT                                 Phú Yên, ngày 09  tháng 09 năm 2018
V/v sử dụng thư điện tử công vụ
     đối với học sinh, sinh viên
 
Kính gửi:          - Trưởng các đơn vị;
- Giảng viên, giáo viên, viên chức;
- Học sinh, sinh viên trong toàn trường.
            Để thuận tiện trong việc triển khai công tác, Nhà trường thiết lập địa chỉ thư điện tử (email) cho học sinh, sinh viên hệ chính quy, liên thông trong toàn trường với tên miền @muce.edu.vn. Đây là địa chỉ chính thức để trao đổi thông tin giữa Nhà trường với học sinh, sinh viên. Những Email của học sinh, sinh viên gửi đến Nhà trường, các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức trong liên hệ công việc nếu không có tên miền @muce.edu.vn sẽ không có hiệu lực.
            Email sinh viên được thiết lập như sau: hovaten.malop@muce.edu.vn và password: tên+ngày sinh(8 chữ số). Ví dụ: Sinh viên có tên: Võ Công Thành, ngày sinh: 02/11/1998, học lớp: D18X1, Email được thiết lập như sau: vocongthanh.d18x1@muce.edu.vn; password: thanh02111998
            Các khoa thông báo cho lớp trưởng các lớp thuộc khoa quản lý; lớp trưởng các lớp triển khai cho học sinh, sinh viên trong lớp biết và thực hiện.
            Trong quá trình triển khai Sinh viên gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Bộ phận Quản trị mạng (Điện thoại: 057.3821905, 0905119399; email: vodaihong@muce.edu.vn) để được hướng dẫn.
            Đề nghị Trưởng các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện đúng nội dung Thông báo này.
Nơi nhận:                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (để t/h);                                                                                        
- Đăng website, niêm yết bảng tin;
- Lưu QLĐT.                                                                                                        
                                                                                                  ThS. Phan Văn Huệ
 

Nội quy sử dụng email@muce.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng email@muce.edu.vn

Lưu ý: Nếu sinh viên nào quên mật khẩu hoặc chưa được cấp mật khẩu thì lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký và gửi danh sách về email vodaihong@muce.edu.vn .
 
Trường hợp quên mật khẩu:
Tiêu đề email khi gửi “Danh sách sinh viên quên mật khẩu lớp ....”
 
Trường hợp chưa được cấp email:

 Tiêu đề email “Danh sách sinh viên chưa được cấp email lớp ....”